සේවා

ser1

iStock_000020420411Small

TelPhone

Tel : 19957341908

Tel : 13575878581

Tel : 15899625365

ලිපිනය

No.1886, Honghe මාවත, Honghe නගරය, Jiaxing සිටි, ෙසේජෑං ෙපොවින්ස්, චීනය
ගොඩනැගිල්ල සී, No.333, Yinlang උතුරු පළාත් මාර්ග, Dalang නගරය, Dongguan නගරය, ෙගොංෙඩොං පළාත, චීනය
Langsha පාර සහ Luocun මාවත අතර සංධිස්ථානයක් උතුරු දී මීටර් 100 දකුණු, Chancheng දිස්ත්රික්, ෙෆෝෂාන් සිටි, ෙගොංෙඩොං පළාත, චීනය
සම්බන්ධ

ඒ නඟන්න අප ලබා දෙන්න
විද්යුත් යාවත්කාලීන ලබා ගන්න